Hultema

Nästa svenska projekt finns i Motala kommun

  • Planerad kapacitet: 60 MW
  • Antal turbiner: 11-13
  • Planerad driftstart: 2022

 

Vindpark Hultema är belägen i norra delen av Motala kommun i Östergötlands län. Parkområdet är beläget i ett skogsområde som nyttjas för modernt skogsbruk till största delen ägt av Sveaskog. Större delen av området är utpekat som riksintresseområdet i den nationella kartläggningen för vindenergi.

Projektutveckling har utförts av VKS Vindkraft Sverige AB. Miljötillståndet för parken omfattar 16 vindkraftverk varav VKS planerar att uppföra 11 – 13 av de tillståndsgivna verken vart och ett med en effekt om 4-6 MW. VKS/WKN kommer att ansvara och driva uppförandet av vindparken och byggstart planeras att ske under 2020.

tillbaka

till början